title
  • 2013
102年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/04/30
2.股東會召開日期:102/06/25
3.股東會召開地點:本公司中壢廠會議室(地址:桃園縣中壢市合圳北路二段545號)
4.召集事由:
(1) 報告事項:

1.本公司一○一年度營業報告。
2.一○一年度監察人審核報告。
3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。
4.修訂「董事會議事規範」案。


(2) 承認事項:1.一○一年度決算表冊承認案。
                          2.一○一年度盈餘分配案。
(3) 討論事項一:1.盈餘轉增資發行新股案。
                              2.修定公司章程案。
                              3.修訂「股東會議事規則」案。
(4) 選舉事項:1.補選監察人案。
(5) 其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/27
6.停止過戶截止日期:102/06/25
7.其他應敘明事項:無